Aké výhody prináša recyklácia plastových obalov?

MAT-obaly, s.r.o. vykupuje a recykluje použité plastové obaly na Slovensku a recykluje ich na regranulát. Z regranulátu sa vyrábame vrecia, vrecká a krycie fólie. Použitým obalom dávame nový život.

Produkcia plastov podľa typu.

 • 40 % obaly
 • 20 % budovy a stavebníctvo,
 • 10 % automobilový priemysel,
 • 6 % elektrické a elektronické zariadenia.
 • 4 % poľnohospodárstvo,
 • 4 % domácnosť, voľný čas a šport.
 • 16 °ostatné (strojárstvo, prístroje, nábytok, lekárstvo).

Čo je recyklácia plastových obalov.

Recyklácia plastového odpadu je proces opätovného využitia použitých plastových materiálov a produktov. Poznáme 3 spôsoby spracovania plastového odpadu: mechanickú, chemickú a energetickú recykláciu. Najčastejším spôsobom ako spracovať plastový odpad je mechanická recyklácia, ktorá sa ešte rozdeľuje na primárnu a sekundárnu recykláciu.

Recyklácia plastov šetrí prírodné zdroje.

Recyklácia plastov pomáha šetriť primárne suroviny. Na výrobu plastov sa využívajú 4 percentá celkovej produkcie ropy na svete, čo pri ročnej výrobe miliónov ton plastu určite nie je málo. Na výrobu 1 tony plastov sa spotrebuje až 2,5 tony ropy. Toto množstvo ropy je možné nahradiť 1,2 tonami vyzberaných plastov.

Recyklácia plastov šetrí energie

Recyklácia zvyčajne šetrí energiu, pretože recyklované produkty vyžadujú oveľa menej spracovania, aby sa z nich stali použiteľné materiály.

Recykláciou plastov sa ušetrí približne 66 % energie. V skutočnosti len tona recyklovaného plastu môže ušetriť až 5 700 kWh energie.

Recyklácia znižuje množstvo odpadu, ktoré putuje na skládky.

Recyklácia 1 tony plastových obalov šetrí až 30,4 kubických metrov skládkového priestoru. Na Slovensku sa recykluje 52 % plastových obalov, zvyšok sa energeticky zhodnocuje alebo končí na skládkach.

Recyklácia znižuje emisie skleníkových plynov.

Recyklácia plastového odpadu výrazne znižuje emisie uhlíka o 42 % v porovnaní s konvenčnou výrobou plastov. Výroba plastov celosvetovo produkuje 3,3 % globálny emisií.

História recyklácie plastov.

Recyklácia plastov ako ju poznáme dnes, sa rodila v čase environmentálnej revolúcie, koncom 60. rokov. V ovzduší prebúdzajúceho sa ekologického povedomia a narastajúcej kritiky konzumného spôsobu života. Prvá recyklačná linka bola vybudovaná a spustená v roku 1972 v meste Conshohocken v Pensylvánii. Trvalo však niekoľko ďalších rokov, kým sa myšlienka recyklácie dostala do širšieho spoločenského povedomia.

Ochrana životného prostredia.

Všetky výrobky na svete majú negatívny vplyv na životné prostredie. Moderný život si však bez nich nevieme predstaviť.

Znižovanie ich vplyvov na životné prostredie nie je len o výbere, zákaze, odporúčaní alebo predpisovaní konkrétnych materiálov, ale hlavne o zmene správania nás spotrebiteľov s cieľom zvýšiť mieru opätovného použitia výrobkov a zabrániť zbytočnej tvorbe odpadov.

MAT-obaly, s.r.o.

MAT-obaly, s.r.o. je slovenský enviromentálne zodpovedný výrobca fólií a obalov z PE a recyklátor použitých obalov na Slovensku. V rámci programu Udržateľná spotreba obalov podporuje a realizuje aktivity na

 • zníženie produkcie odpadov,
 • rozšírenie zberu a triedenia obalov,
 • podporu recyklácie použitých obalov
 • a používanie obalov z recyklovaných materiálov.