Meno nákupného zoznamu nemôže byť prázdne
 • Objednávky online.
 • 0904 147 670.
 • eshop@mat-obaly.sk
 • @matobaly
 • Individuálne ceny
 • 5 % zľava od 200 €
 • 10 % zľava od 400 €
 • 4 % zľava za body

OOÚ a GDPR

Informačná povinnosť o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov

Súhlas so spracovaním osobných údajov dotknutej osoby pre účely marketingu

Rozsah spracúvaných osobných údajov (OÚ):

 • Meno a priezvisko,
 • adresa/bydlisko,
 • e-mailová adresa.

V súlade s poskytnutými údajmi pri registrácií a/alebo pri objednaní výrobkov, súhlasí dotknutá osoba (DO) so spracovaním jej osobných údajov nasledovne:

 • Chcem prijímať marketingovú komunikáciu od spoločnosti MAT-obaly, s. r. o., so sídlom Cesta poľnohospodárov 787, 971 01 Prievidza, SR, IČO: 36 315 303, zapísaná v obchodnom registri vedenom Okresným súdom Trenčín, odd.: Sro, vložka číslo: 12313/R, e-mailu, pošty
 • Mám záujem prijímať personalizované ponuky spoločnosti MAT-obaly, s. r. o., ktoré boli identifikované na základe mojich osobných preferencií a správania sa ako aj na základe objednávania výrobkov.

Údaje pre dotknutú osobu podľa GDPR:

 • Prevádzkovateľ – MAT-obaly, s. r. o., so sídlom Cesta poľnohospodárov 787, 971 01 Prievidza, SR, IČO: 36 315 303, zapísaná v obchodnom registri vedenom Okresným súdom Trenčín, odd.: Sro, vložka číslo: 12313/R
 • Kontakt: eshop@mat-obaly.sk
 • Sprostredkovateľ – OPTIMAT.SK, s.r.o., Tehelná 235/24, 831 03 Bratislava, SR, IČO : 31 584 934, registrácia v OR OS BA I., odd. Sro, vl.č. 91892/B

Účely spracúvania

 • marketingová komunikácia,
 • ponuky produktov a služieb,
 • prieskum spokojnosti,
 • informovania o zľavách a prebiehajúcich akciách a pod.

Právny základ spracúvania

na základ súhlasu dotknutej osoby („DO“).

 1. Osobné údaje DO sa nebudú prenášať do tretej krajiny mimo EÚ.
 2. Doba uchovávania údajov – na dobu 4 rokov, ktorá sa začína počítať dňom doručenia poslednej objednávky na objednané produkty predávajúceho, po jej uplynutí je možné OÚ vymazať, pokiaľ dotknutá osoba výslovne neuvedie, že i po tejto dobe má naďalej záujem, aby jej OÚ boli spracúvané.
 3. DO má právo na
  • prístup k spracúvaným OÚ a získanie potvrdenia o spracúvaných OÚ – právo získať potvrdenie, či sa spracúvajú OÚ, informácie o účeloch, kategóriách OÚ, príjemcoch/ kategóriách príjemcov, ktorým boli/budú OÚ poskytnuté, ak je to možné, predpokladaná doba uchovávania, kritériá na jej určenie, právo na opravu, ich vymazanie, obmedzenie, právo namietať, právo podať sťažnosť dozornému orgánu, existencia automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania. Prevádzkovateľ poskytne kópiu osobných údajov, ktoré sa spracúvajú, každú ďalšiu kópiu za primeraný poplatok. Informácie sa poskytujú elektronicky, pokiaľ DO nepožiada o iný spôsob.
  • opravu nesprávnych a/alebo neaktuálnych OÚ a doplnenie neúplných OÚ,
  • právo na vymazanie OÚ za podmienok čl. 17 GDPR – DO má právo dosiahnuť vymazanie spracúvaných OÚ a prevádzkovateľ jej vyhovie, ak už OÚ nie sú potrebné na účel(y), na ktorý(é) boli získané, dotknutá osoba odvolá svoj súhlas a nie je iný právny základ na spracúvanie, DO namieta spracúvanie a neprevažujú žiadne oprávnené dôvody, ak by boli OÚ spracúvané nezákonne, v prípade splnenia zákonnej povinnosti podľa právo Únie a/alebo SR, OÚ sa získavali v súvislosti s ponukou služieb informačnej spoločnosti podľa článku 8 ods. 1.
 4. Pri zverejnených OÚ vykoná prevádzkovateľ primerané opatrenia aby informoval iných prevádzkovateľov o žiadosti DO o výmaz jej OÚ. Ustanovenia o výmaze sa neuplatňujú, pokiaľ je spracúvanie potrebné:
  • na uplatnenie práva na slobodu prejavu a na informácie,
  • na splnenie zákonnej povinnosti podľa práva Únie alebo SR,
  • z dôvodov verejného záujmu v oblasti verejného zdravia,
  • na účely archivácie vo verejnom záujme, vedeckého, historického výskumu, štatistické účely
  • na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov.
  • právo na obmedzenie spracúvania podľa čl. 18 GDPR – DO má právo na to obmedzenie spracúvania, ak DO napadne správnosť OÚ, a to počas obdobia umožňujúceho prevádzkovateľovi overiť správnosť osobných údajov, spracúvanie je protizákonné a DO namieta proti vymazaniu OÚ a žiada namiesto toho obmedzenie ich použitia, prevádzkovateľ už nepotrebuje OÚ na účely spracúvania, ale potrebuje ich dotknutá osoba na preukázanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov, DO namietala voči spracúvaniu podľa článku 21 ods. 1, a to až do overenia, či oprávnené dôvody na strane prevádzkovateľa prevažujú nad oprávnenými dôvodmi dotknutej osoby. Ak sa spracúvanie obmedzilo, takéto OÚ sa s výnimkou uchovávania spracúvajú len so súhlasom DO alebo na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov, alebo na ochranu práv inej fyzickej alebo právnickej osoby, alebo z dôvodov dôležitého verejného záujmu Únie alebo členského štátu. DO, ktorá dosiahla obmedzenie spracúvania, prevádzkovateľ informuje pred tým, ako bude obmedzenie spracúvania zrušené.
  • právo na prenosnosť OÚ podľa čl. 20 GDPR – OÚ poskytnuté prevádzkovateľovi, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte je možné preniesť ďalšiemu prevádzkovateľovi, ak sa spracúvanie zakladá na súhlase alebo na plnenie zmluvy, spracúvanie sa vykonáva automatizovanými prostriedkami a to i priamo medzi prevádzkovateľmi, ak je to technicky možné. Uvedené nesmie mať nepriaznivé dôsledky na práva a slobody iných.
  • namietanie proti spracúvaniu OÚ podľa čl. 21 GDPR
   • DO má právo kedykoľvek namietať proti spracúvaniu OÚ, ak je vykonávané na účely oprávnených záujmov, ktoré sleduje prevádzkovateľ a rovnako namietať proti profilovaniu založenému na uvedených ustanoveniach. Pri spracúvaní na účely priameho marketingu, DO má právo kedykoľvek namietať proti spracúvaniu OÚ na tento účel a už sa nesmú na tento účel spracúvať.
   • Dotknutá osoba má právo na to, aby sa na ňu nevzťahovalo rozhodnutie, ktoré je založené výlučne na automatizovanom spracúvaní, vrátane profilovania, a ktoré má právne účinky, ktoré sa jej týkajú alebo ju podobne významne ovplyvňujú. Uvedené sa neuplatňuje, ak je rozhodnutie nevyhnutné na uzavretie alebo plnenie zmluvy medzi DO a prevádzkovateľom, povolené právom Únie alebo SR, založené na výslovnom súhlase dotknutej osoby.
 5. DO má v prípade udeleného súhlasu právo kedykoľvek tento súhlas odvolať. Do odvolania súhlasu je možné OÚ spracúvať. súhlasu je rovnako jednoduché ako jeho poskytnutie.
 6. DO má právo podať sťažnosť na Úrad na ochranu OÚ.
 7. Poskytnutie súhlasu je dobrovoľnou zmluvnou požiadavkou na základe slobodného rozhodnutia DO, s prihliadnutím na určitý účel môže byť poskytnutie potrebné na uzavretie zmluvy.
 8. V záujme poskytovania relevantných ponúk môžu byť OÚ DO profilované a automaticky spracované za účelom poskytovania najrelevantnejších ponúk, ktoré môžu byť pre DO zaujímavé a prospešné z pohľadu vlastníctva konkrétneho vozidla, doposiaľ realizovaných objednávok a pod. DO má právo na to, aby sa na ňu nevzťahovalo rozhodnutie, ktoré je založené výlučne na automatizovanom spracúvaní, vrátane profilovania.
Naposledy zobrazené
No recently views items
Vymazať všetky
Copyright © 2022 MAT-obaly, s.r.o. All rights reserved. | Powered by OPTIMAT.SK