Meno nákupného zoznamu nemôže byť prázdne
 • Objednávky online.
 • 0904 147 670.
 • eshop@mat-obaly.sk
 • @matobaly
 • Individuálne ceny
 • 5 % zľava od 200 €
 • 10 % zľava od 400 €
 • 4 % zľava za body

Reklamácie

Reklamačný poriadok internetového obchodu

spoločnosti MAT-obaly, s r.o. https://eshop.mat-obaly.sk (ďalej len "Reklamačný poriadok")

Reklamačný poriadok je vydaný v súlade so zákonom č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník, zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník, zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa, zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku a súvisiacimi právnymi predpismi, v aktuálnom znení právnych predpisov. Cieľom reklamačného poriadku je uviesť

1. Úvodné ustanovenia:

 1. Reklamačný poriadok je vydaný predávajúcim a prevádzkovateľom e-shopu spoločnosťou MAT-obaly, s. r. o., so sídlom Cesta poľnohospodárov 787, 971 01 Prievidza, SR, zapísaná v obchodnom registri vedenom Okresným súdom Trenčín, odd.: Sro, vložka číslo: 12313/R, IČO: 36 315 303, e-mail: eshop@mat-obaly, tel.č.: ++421 948 246 087 (ďalej len „reklamačný poriadok“). Korešpondenčná adresa prevádzky spoločnosti MAT-obaly, s. r. o., so sídlom Cesta poľnohospodárov 787, 971 01 Prievidza, SR
 2. Reklamačný poriadok sa vzťahuje na kúpnu zmluvu uzavretú medzi predávajúcim a spotrebiteľom na základe elektronickej objednávky a jej potvrdenia medzi Predávajúcim a Kupujúcim, ktorý nakupuje tovar za účelom osobnej spotreby fyzických osôb a  za účelom ďalšieho podnikania a predaja iným subjektom, podľa podmienok upravených vo Všeobecných obchodných podmienkach internetového obchodu https://www.mat-obaly.sk (ďalej len "Zmluva"). Pod pojmami "Kupujúci" a "Predávajúci" používanými v tomto Reklamačnom poriadku sa rozumejú zmluvné strany Zmluvy, a pod pojmom "tovar" sa rozumie predmet kúpy zo Zmluvy. Reklamačný poriadok upravuje práva a povinnosti Kupujúceho v prípade, že má tovar pri dodaní tovaru a v určenej dobe vady v rozpore so Zmluvou a z toho vyplývajúcu zodpovednosť Predávajúceho a ďalej odstúpenie od Zmluvy zo strany Kupujúceho a podmienky uplatnenia nárokov z vád zakúpeného tovaru.
 3. Predávajúci poskytne Kupujúcemu na svojej internetovej stránke https://www.mat-obaly.sk pred uzavretím Zmluvy informácie o kupovanom tovare, za účelom aby sa Kupujúci mohol oboznámiť najmä s hlavnými vlastnosťami a inými parametrami tovaru, cenou, spôsobom dopravy, poštovným, platobnými podmienkami a lehotou dodania.

2. Právo na uplatnenie reklamácie a možnosť vrátenia tovaru:

 1. Kupujúci je povinný v prípade, že sa u zakúpeného tovaru vyskytne vada, bezodkladne o tejto skutočnosti informovať predávajúceho a reklamovať skutočnosti odôvodňujúce vady dodaného tovaru v rozpore s uzavretou Zmluvou. Súčasne s reklamáciou zasiela Spotrebiteľ predávajúcemu i zakúpený tovar za účelom posúdenia reklamácie. Je nevyhnutné pre správne posúdenie, aby reklamovaný tovar bol doručený predávajúcemu v primeranom stave, ako bol doručený kupujúcemu, musí byť čistý, úplný, v súlade právnymi predpismi.
 2. Kupujúci má právo neprevziať tovar od dopravcu v prípade dodania tovaru v rozpore so Zmluvou (s objednávkou Kupujúceho) alebo v prípade dodania tovaru v poškodenom obale. V prípade dodania tovaru v rozpore so Zmluvou má Kupujúci právo na to, aby mu Predávajúci bezplatne a bez zbytočného odkladu dodal tovar v súlade s podmienkami dohodnutými v Zmluve a to podľa požiadavky Kupujúceho buď výmenou tovaru a/alebo dodaním chýbajúceho množstva, prípadne jeho opravou, ak je to možné. Ak nie je takýto postup možný, má právo Kupujúci požadovať zľavu z kúpnej ceny alebo od zmluvy odstúpiť.
 3. Podľa § 7 zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku má Kupujúci - fyzická osoba právo od Zmluvy odstúpiť bez uvedenia dôvodu do 14 kalendárnych dní odo dňa prevzatia tovaru, pričom je nevyhnutné, aby písomné oznámenie Kupujúceho o odstúpení od zmluvy spolu so zakúpeným tovarom boli Predávajúcemu doručené v uvedenej lehote. Tovar musí byť nepoškodený, obal musí byť celistvý, neotvorený a výrobok musí byť v stave, v akom bol doručený kupujúcemu.
 4. V prípade odstúpenia od Zmluvy podľa čl. II. ods. 3 tohto Reklamačného poriadku je Predávajúci povinný vrátiť Kupujúcemu - fyzická osoba najneskôr v lehote 14 dní odo dňa odstúpenia od Zmluvy cenu zaplatenú za tovar vrátane nákladov na dopravu a poštovné.
 5. V prípade odstúpenia od Zmluvy podľa čl. II. ods. 3 tohto Reklamačného poriadku je kupujúci - fyzická osoba povinný tovar vrátiť buď osobne v prevádzke spoločnosti MAT-obaly, s r.o. alebo odoslaním tovaru na adresu prevádzky spoločnosti: MAT-obaly, s. r. o., so sídlom Cesta poľnohospodárov 787, 971 01 Prievidza, SR. Na uvedenú korešpondenčnú adresu uplatňuje kupujúci i prípadné vady tovaru.

3. Zodpovednosť predávajúceho a reklamácie:

 1. Predávajúci zodpovedá za vady tovaru v rozpore so zmluvou, ktoré má tovar pri prevzatí kupujúcim a za vady a nedostatky tovaru, ktoré sa prejavia po prevzatí tovaru, v záručnej dobe. 
 2. Predávajúci nezodpovedá za vady tovaru v prípade, že:
  1. vadu tovaru spôsobil spotrebiteľ sám svojou činnosťou alebo nečinnosťou, opomenutím činnosti alebo konaním tretej osoby, ktorá nakladala s tovarom po prevzatí kupujúcim,
  2. vadu tovaru spôsobil spotrebiteľ sám nesprávnym skladovaním tovaru, 
  3. spotrebiteľ mal vedomosť pred prevzatím tovaru o vade tovaru a/alebo bol na túto skutočnosť výslovne upozornený a ak bola pre vadu poskytnutá zľava z ceny tovaru,
  4. vady vznikli v záručnej dobe v dôsledku spotrebovania tovaru, spôsobeného bežným používaním, nesprávnym používaním, boli porušené ochranné plomby a obaly na tovare
  5. boli vady spôsobené zásahom neoprávnenej osoby do tovaru alebo jeho súčastí.
 3. O prijatej reklamácii je spotrebiteľovi oboznámený a informovaný na spotrebiteľom určenú e-mailovú adresu, v prípade osobného odovzdania reklamácie a tovaru potvrdením, s uvedením:
  1. dátumu uplatnenia reklamácie;
  2. aký tovar a aká vada na tovare sa reklamuje;
  3. kedy a kde bol tovar zakúpený;
  4. cena, za ktorú bol tovar zakúpený.
 4. Predávajúci je povinný vybaviť reklamáciu bezodkladne, v zložitých prípadoch najneskôr do troch pracovných dní odo dňa uplatnenia reklamácie, v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu výrobku, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Vybavenie reklamácie nesmie trvať dlhšie ako 30 dní. Predávajúci je povinný, ak reklamáciu neuzná do troch pracovných dní, výrobok zaslať na vlastné náklady na odborné posúdenie. Po uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má spotrebiteľ právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu výrobku za nový výrobok.
 5. Kupujúci je povinný uplatniť reklamáciu písomne s vlastnoručným podpisom a je povinný v reklamácii určito, zrozumiteľne, správne a presne uviesť reklamované skutočnosti.
 6. Kupujúci môže uplatniť reklamáciu: - osobne v prevádzke Predávajúceho alebo odoslaním reklamovaného tovaru spolu s reklamačným listom poštou na adresu prevádzky Predávajúceho: MAT-obaly, s. r. o., so sídlom Cesta poľnohospodárov 787, 971 01 Prievidza.
 7. Na reklamáciu tovaru sa vzťahujú ustanovenia Občianskeho zákonníka, zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku.
 8. V prípade, že predávajúci uzná vadu tovaru, pri vadách tovaru, ktoré spotrebiteľ včas uplatní, má spotrebiteľ právo na:
  1. Pri odstrániteľných vadách:
   1. kupujúci má právo požadovať, aby bola vada bezplatne, riadne a včas odstránená alebo aby bola vadná vec vymenená za vec bez vád; predávajúci je povinný bez zbytočného odkladu vadu odstrániť alebo vymeniť vadnú vec za vec bez vád
   2. kupujúci má právo požadovať doplnenie chýbajúceho množstva,
   3. Predávajúci je oprávnený vždy vymeniť vadnú vec za bezvadnú. Predávajúci však nie je povinný vec vymeniť, ak by mu tým vznikli neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady.
  2. Pri neodstrániteľnej vade, ktorá nebráni tomu, aby sa vec užívala riadne ako vec bez vady:
   1. Kupujúci má právo na primeranú zľavu z ceny podľa charakteru a závažnosti vady.

4. Záverečné ustanovenia:

 1. Tento reklamačný poriadok Predávajúceho sa nevzťahuje na predaj neštandardného tovaru a nadobúda účinnosť dňom 1.1.2022.
Naposledy zobrazené
No recently views items
Vymazať všetky
Copyright © 2022 MAT-obaly, s.r.o. All rights reserved. | Powered by OPTIMAT.SK